A képen emberekből kirakott betűk formálják az Átjáró Tanoda kifejezést

A projekt részletei

  • a kedvezményezett neve: Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület
  • a projekt címe: Perecesi-Tanoda
  • a szerződött támogatás összege: 18 849 994 Ft
  • a támogatás mértéke: 100%
  • a projekt tartalma:

    Célunk a Miskolc-perecesi hátrányos helyzetű családok körében közösségfejlesztés, a szülők és tágabb környezet motiválása a tanulásra, a tanulás támogatására, társadalmi integráció. A képességfejlesztés többirányú - szakmai programunk igyekszik a kellő egyensúly megteremtésére a kognitív-, a személyes- és a szociális kompetenciák fejlesztése során. Közvetlen cél a kognitív kompetencia fejlesztés berkein belül: hatni az érdeklődés fokozódására és a tanulási igényszint emelkedésére. A meglévő személyes kompetenciák hozzáadott értékekkel gazdagodnak.

  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. XI. 1.
  • projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-16-2017-00034
Széchenyi Program logó

A tanodák céljai

Tanodánk átfogó, hosszú távú célja a Miskolc-Pereces városrészben élő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, iskolai hiányzás csökkentése, képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség növelése, illeszkedve az EU 2020 Stratégiához, a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához, a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia és az EFOP 3.3.1-15 pályázati felhíváshoz. Közvetett célunk a Miskolc-perecesi hátrányos helyzetű családok körében közösségfejlesztés, a szülők és tágabb környezet motiválása a tanulásra, a tanulás támogatására, társadalmi integráció.

A Tanodánk céljai:

Rövid távú cél a gazdagítás, formálás, aminek háttere a motivált légkör. Ez utóbbi megteremtéséhez járul hozzá a közösségi erő, a mentorálási tevékenység, a bemutatott példaértékek és nem utolsó sorban a pedagógusok és egyéb szakmai megvalósítók partneri kapcsolata a célcsoporttal.

Az egyéni szükségletek szerint tantárgyi szintén a legfontosabb célunk a szövegértési képesség, matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése, továbbá angol nyelvi fejlesztés.

A tanodánk célja továbbá a tehetséggondozás és tehetségkutatás, amelyet a zene és táncpedagógia foglalkozásokkal szeretnék biztosítani, ezentúl sportnapok szervezésével szeretnék az egészségre nevelésnek és sporttehetségek kutatásának teret adni.

Célunk továbbá a fiatalok életpálya építésének elősegítése, amelyet pályaválasztási tanácsadási alkalmakkal, továbbá a nevelési munka részeként személyiség-fejlesztés, önismereti foglalkozásokkal támogatunk.

A tanoda hosszú távú hatásai:

A felsorolt közvetlen és kövezetett célok, olyan komplex fejlesztést eredményeznek, amely által a résztvevő tanulók körében elsősorban a 21. sz. munkaerő-piaci igények által támasztott kompetencia-alapú tudás erősödik. Azaz nem a tananyag és információ alapú memorizálás a cél, hanem az elsajátított információk alkalmazásának képessége, amely javítja a gyerekek elhelyezkedési és munkahely-megtartási esélyeit. Ennek következtében hosszú távú hatásként a munkanélküliség csökkentése, szegénység felszámolása várható a célcsoportunk körében.

A pedagógiai tevékenységünk eredményeképpen a célcsoport tagok tanulási motivációja erősödik, ami a korai iskola elhagyás jelenségét hivatott csökkenteni.

A szociális-kulturális hátrányok kompenzálásaként megjelenő tevékenységeink a következő generációkra szintén pozitívan hatnak, amely a diszkrimináció csökkentéséhez, társadalmi integráció megteremtéséhez járul hosszú távon hozzá.

Az Perecesi Tanoda filozófiája, módszerei

A motiváltság, s ennek következményeként a hatékonyság és siker az Perecesi-Tanodát jellemző szellemiség záloga, miszerint a kényszereknek nincsen helye közösségünkben; a foglalkozások alapja a saját-élmény. Ennek biztosítása érdekében innovatív módszereket alkalmazunk, amely szerint elsősorban drámapedagógiai eszközökkel és projektmódszerrel dolgozunk. A szokásos drámamódszer a táncban is megmérettetik: a szükségletfelmérés során is egyértelművé vált, hogy a célcsoport a muzikalitás, a tánc terén mutat kifejezett érdeklődést és tehetséget. Több esetben saját produktumok, úgymint előadások, saját kiállítások zárnak egy-egy foglalkozást. Különösen lényeges, hogy a gyermekeink és fiataljaink kötetlen formában, játékosan, szórakozva tanuljanak, fejlődjenek. Ezért fordítunk különös gondot arra, hogy változatos és flexibilis szerkezetű legyen a program, ne legyenek a foglalkozások túlságosan leterhelőek.

Az Perecesi-Tanoda egyenrangúan lényegesnek értékeli a különböző alapképességeket, készségeket, ezért ennek megfelelően akár csoportosíthatóak is a programelemek.

Az egész napos iskolához kapcsolódó tevékenységektől való lehatárolás: A tanoda a perecesen működő Erenyői Általános Iskolától független helyszínen és szakmai céllal működik, tanárainkat az iskolától független pedagógusokból választjuk ki. Elsődleges célunk a kompetencia-fejlesztés, ami által hozzájárulunk a tantárgyi előremenetel javulásához. Korrepetálás egyéni igények szerint előfordul, azonban a hangsúly a kreativitásra, önálló felfedezésre tevődik.

Célcsoport

A célcsoportot elsősorban a Miskolc-Pereces városrészben élő hátrányos helyzetű és gyermekvédelmi kedvezményben részesülő fiatalok, gyerekek alkotják. Jellemzően 8-18 éves korig vesznek részt a programban. A közvetett célcsoportot a bevont gyerekek szülei, családtagjai és tágabb környezetük (barátok, iskolatársak, lakókörnyezetük tagjai) alkotják. A HH és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére biztosítjuk az egyenlő hozzáférést.

Az életkori és tantárgyi felkészültségből adódóan a szaktanárok eltérő csoport- és egyéni fejlesztést dolgoznak ki a három korcsoport számára. Az egyéni fejlesztés részletesebb kidolgozása szintén megtörténik egy-egy tanuló kompetencia- és tantárgyi szintfelmérését követően.

Helyszín, megvalósítás

Az Perecesi-Tanoda 30 fő számára biztosít foglalkozásokat 8-tól 18 éves korig, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ, Perecesi Területi Irodájának épületében. Az épület felső szintjét béreljük a tanoda számára, amely helységeket kizárólag a projekt, egyesületünk alkalmazottai és a célcsoport használ. A tanoda elhelyezkedése a városrész központi részén található, az általános iskolától kb. 6 perc séta, így a megközelítése a tanulók számára könnyű és gyors, a lakóhelyükhöz is közel található.

A munkahét tekintetében a hétfő délutánokat, mint az iskolai hét „fájdalmas” első napját, szabadon hagyjuk, azaz keddtől péntekig van nyitva a tanoda. Mivel a szabad délutánokon kínálunk programokat, korábbi munkatapasztalataink alapján jogos elvárás lehet mind a résztvevők, mind pedig a szülők részéről, hogy az iskolában kiadott otthoni tanmunkát a tanodában koordinálva elvégezhessék. Ezt a problémát oldja fel az a koncepció, miszerint az Perecesi-Tanoda 14:45-kor kezdi meg foglalkozásait, azonban 14:00-kor már megnyitja kapuit, így ebben az időintervallumban egy-egy mentor, vagy pedagógus felügyelete és segítő munkája mellett igény szerint lehetőség nyílik a konkrét házi feladatok megoldására, illetve egyéb korrepetációs lépésekre.

Az Átjáró Tanoda bemutató füzetének borítója
A projekt bemutató füzetének borítója